Ana Sayfa Gizlilik

Gizlilik

RETOVİNT GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ve KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Retrovint Web Ajansı (“Retrovint”) olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, Retrovint olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Retrovint ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Gizlilik Bildiriminde, “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, soyadınızı, TCKN’nizi, adresinizi, kullanıcı adınızı, profil resminizi, kart bilgilerinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve Retrovint’te gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Retrovint’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Retrovint’in hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Retrovint ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Retrovint’in düzenlediği kampanya, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca i) sözleşmenin kurulması ve ifası, ii) Retrovint’in tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Retrovint’in meşru menfaati v) kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenecektir;

 • Retrovint tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Retrovint tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Retrovint ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Retrovint tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Retrovint’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Retrovint’in müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,
 • Retrovint’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Retrovint’e üye olduğunuzda talep ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için kişisel verilerinizi domain registar ve yer sağlayıcı ile paylaşılır,
 • Özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,
 • Sms gönderimi için kullanılan sistem ve firma veritabanına ad, soyad ve gsm numaranızın eklenmesi,
 • Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,
 • Reklam, tanıtım, analiz v.b. faaliyetlerde bulunmak üzere anlaşma sağlanan firmalar ile,
 • Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Sözleşmesinde’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,

 • Retrovint sunduğu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için domain registar ve yer sağlayıcı ile,
 • Retrovint için destek hizmetleri sağlayan bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler,
 • İş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız ve sunulan hizmetlerin ifası için gerekli tam zamanlı/yarı zamanlı/freelancer çalışanlarımız ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Retrovint adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Retrovint tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Retrovint’in sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Retrovint’e iletmeniz durumunda Retrovint talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz yada bize e-posta ile talebinizi iletebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletisim@retrovint.com e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Alacamescit Mh. Gümüşçeken Cd. 1.Tuzpazarı Sk. No:22 Onur İş Hanı K:3 D:27 Osmangazi/BURSA


Çerez Politikası

www.retrovint.com (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
İşbu Çerez Politakası www.retrovint.com Gizlilik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
Retrovint, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, Retrovint.com çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Retrovint.com çerezleri, Retrovint tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Retrovint ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Retrovint.com’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre, Retrovint.com’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Retrovint.com’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Retrovint.com’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Retrovint.com’u analiz etmek ve performans artışı sağlamak.
 • Retrovint.com’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Retrovint, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Retrovint.com’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçiler, Retrovint.com’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Retrovint.com’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak içinhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresindeki uygulamayı kullanabilirsiniz.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için https://myaccount.google.com/privacy#activity adresindeki bilgiler ile kişisel bilgilerinizi ve gizlilik bilgilerini yönetebilirsiniz.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
İşbu Politika zaman zaman güncellenebilecektir. Politika’nın en güncel versiyonu www.retrovint.com adresinde bulunmaktadır.